FLEVOLAND - Toekomstbestendige landbouw en herstel van de biodiversiteit staan centraal in het gezamenlijke conceptontwerp Flevoland Programma Landelijk Gebied (FPLG) dat de provincie Flevoland, met instemming van Provinciale Staten, heeft ingediend bij het Rijk. Het gebiedsprogramma is ontstaan uit gesprekken met en ideeën van (agrarische) ondernemers, bewoners, medeoverheden en andere partners in het veld. Om de maatregelen uit het FPLG te kunnen uitvoeren vraagt de provincie een rijksbijdrage uit het Transitiefonds van € 1 miljard.


Toekomst Flevolands landelijk gebied

Het FPLG is de Flevolandse invulling van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Ook in Flevoland heeft intensief land- en watergebruik en de verandering van het klimaat namelijk gevolgen voor de kwaliteit van natuur, bodem en water. Daarom stond in het FPLG de volgende vraag centraal: hoe komen we tot een toekomstbestendig, leefbaar en gezond platteland waar het goed wonen, werken, recreëren en voedsel produceren is? In het FPLG zijn maatregelen opgenomen om de doelen voor natuur, stikstof, water, bodem en klimaat te halen. Daarbij vraagt provincie Flevoland aandacht voor de grote grondpositie van het Rijk in Flevoland. Grond speelt een belangrijke rol in Flevoland bij het uitvoeren van de opgenomen maatregelen. Op verzoek van Provinciale Staten is opgenomen dat Flevoland vrijwillige kavelruil wil bevorderen en faciliteren. Ook voegde Provinciale Staten toe dat Flevoland zeer terughoudend om zal gaan met een eventuele uitbreiding van het instrument voorkeursrecht op agrarische gronden.

Een aanpak waarin gebiedspartners zich kunnen herkennen

"Provincie Flevoland staat voor de belangen van de mensen die in Flevoland wonen en werken én voor de (internationale) betekenis die Flevoland heeft als landbouw- en natuurgebied van wereldklasse. Dit vraagt om intensieve samenwerking en kennisuitwisseling tussen alle gebiedspartners, inclusief de provincie zelf", zegt gedeputeerde Jan Klopman. De ideeën en voorstellen die vanuit de het gebied zijn aangedragen vormen dan ook de kern van het gebiedsprogramma. Met deze Flevolandse aanpak is de kennis, kunde en creativiteit van maatschappelijke organisaties, (agrarische) ondernemers, inwoners en medeoverheden meegenomen in de maatregelen.

Vervolgstappen

Naar verwachting geeft het ministerie van LNV voor eind 2023 reactie op de concept ontwerpversie FPLG en helderheid over een bijdrage uit het Transitiefonds. Deze bijdrage bepaalt mede hoeveel en hoe snel maatregelen opgepakt kunnen worden. Voor de uitvoering van maatregelen is en blijft samenspel en samenwerking tussen samenleving en (mede)overheden belangrijk. Daarbij gaan we uit van een gebiedsgerichte aanpak want elk gebied heeft eigen kwaliteiten en specifieke kenmerken. Om de kennis, kunde en uitvoeringskracht in het gebied te benutten, blijven (agrarisch) ondernemers, inwoners, mede-overheden, maatschappelijke organisaties en samenwerkingpartners in de verdere uitwerking betrokken.