ZEEWOLDE - Dit voorjaar zag de financiële situatie van de gemeente Zeewolde er zorgelijk uit. De Voorjaarsnota 2019 liet voor de jaren 2020 tot en met 2023 (aanzienlijke) tekorten zien.

Deze zomer heeft de gemeentelijke organisatie zich met een klankbordgroep vanuit de Gemeenteraad over deze problematiek gebogen en de mogelijkheden verkend. Dit heeft geleid tot een structureel sluitende begroting, waarover de Gemeenteraad op 7 november een besluit neemt. Dit betekent dat bezuinigingen op dit moment niet nodig zijn.

Wat heeft de klankbordgroep gedaan?

  • De totale begroting is opnieuw beoordeeld. Er is speciaal gekeken naar de stelposten (dit is gereserveerd geld voor een bepaald doel);
  • De interne kosten zijn verlaagd;
  • De niet gebruikte financiële ruimte onder het subsidieplafond is uit de begroting gehaald (dit is niet ten koste gegaan van ontvangers van de subsidies);
  • Op dit moment zijn er tekorten binnen het Sociaal Domein. De gemeenteraad heeft in 2018 een plan vastgesteld waarmee deze tekorten binnen 4 jaar voor een belangrijk deel gereduceerd zijn. Deze ambitie is vertaald in de begroting. Er is reeds een bestemmingsreserve ingesteld voor het geval er de komende jaren extra geld nodig is.

Het risico op tekorten bestaat nog steeds

De gemeente heeft de omvang van de zorgkosten niet helemaal zelf in de hand. Ook is de hoogte van de uitkering van de Rijksoverheid (de grootste inkomstenbron voor de gemeente) niet goed te voorspellen.