ZEEWOLDE - De gebiedsorganisatie Oosterwold verwacht in de zomer van 2022 een definitief voorstel voor de openstellingsdatum van deelgebied 2 Oosterwold voor te leggen aan de gemeenteraad van Zeewolde en Almere. Dat is een half jaar later dan gepland omdat voor een zorgvuldige voorbereiding meer tijd nodig blijkt te zijn.

Deelgebied 2, dat aan de Zeewolde kant van de A27 ligt, behoort grotendeels tot de gemeente Zeewolde (2500 ha) en voor een kleiner deel tot de gemeente Almere (500 ha). De raden van gemeente Almere en gemeente Zeewolde willen de organische/groene en duurzame ontwikkeling van Oosterwold voortzetten. Deelgebied 2 van Oosterwold biedt daarmee ruimte voor ruim 10.000 woningen.

Lessen eerste fase
De voorbereidingen voor de openstelling van fase 2 zijn in volle gang. Met de resultaten van de in 2020 afgeronde evaluatie ‘Oosterwold’ en de raadbesluiten op basis van die evaluatie, werkt de gebiedsorganisatie de bevindingen van de afgelopen jaren verder uit.

Wat voorligt, is welke ambities en spelregels uit deelgebied 1A, dat nu in ontwikkeling is, meegenomen worden naar deelgebied 2. En hoe het nu gaat met de wandel- en fietsroutes (doorwaadbaarheid), stadslandbouw, afvalwaterinzameling, supermarktontwikkelingen, clustering van woningen, maatschappelijke voorzieningen en de betaalbaarheid voor midden en lagere inkomens. Ook de aansturing van de gebiedsorganisatie en de rol van de betrokken overheden en bewoners wordt onder de loep genomen. Daarbij houdt de gebiedsorganisatie rekening met het onderzoek naar de samenlevingsopbouw in Oosterwold, een advies van de ombudsman en brieven van het Platform Oosterwold over de rol en positie van bewoners.

Bouwmogelijkheden tweede fase
Deelgebied 2 is wezenlijk anders dan deelgebied 1A. Het eigendom van de gronden in deelgebied 2 is grofweg voor de helft in handen van de overheid. De overige gronden zijn in handen van marktpartijen of particuliere eigenaren (met name agrariërs). Om een beeld te krijgen waar gebouwd kan worden, brengt de gebiedsorganisatie nu de (on)mogelijkheden in kaart. Denk aan de hinderzones van de windturbines en de snelweg, de ontwikkeling van de Eemvallei, gebieden met een hoge archeologische verwachtingswaarde, bodemdaling en de aanvliegroute van vliegveld Lelystad.