FLEVOLAND - Ons platteland van morgen zoekt ideeën’, deze oproep deed provincie Flevoland begin dit jaar aan agrariërs, ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en medeoverheden van Flevoland.

De betrokkenheid van Flevolanders bij het landelijk gebied blijkt uit de hoeveelheid ideeën, er zijn ruim 200 ideeën ingediend.

Deze worden meegenomen in het concept ontwerp Gebiedsprogramma Landelijk Gebied dat de provincie op 1 juli 2023 indient bij het Rijk.

Betrokken, creatief en vol energie

De hoeveelheid ideeën laat zien dat Flevolanders het landelijk gebied belangrijk vinden. Gedeputeerde Hofstra: "Flevoland zit vol energie om samen te werken aan een toekomstbestendige landbouwsector en biodiversiteit. De ideeën hebben ons positief verrast. Ze zijn divers, vindingrijk en dragen ieder op hun eigen manier bij aan de toekomst van ons landelijk gebied.”

Talrijke ideeën

De totale inbreng levert een rijk palet op aan mogelijkheden en kansen. Van hartenkreten voor belang van de landbouw en natuur en aandacht voor PAS-melders tot ideeën op bedrijfsniveau en gezamenlijke voorstellen van agrariërs en/of gebiedspartners.

Veel van de ideeën gaan over oplossingen die bijdragen aan landbouw én natuur. Zo zijn er ideeën ingediend voor groenblauwe dooradering om de biodiversiteit te versterken en die tegelijk de functionele agro biodiversiteit kunnen vergroten. Denk aan bestuivers, ziekten- en plaagbestrijding en bodemleven. Deze ideeën dragen ook bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit, bieden mogelijkheden voor waterberging en dragen bij aan de beleving van het landschap.

Draagvlak voor een meer duurzame landbouw blijkt uit een veelheid van ideeën. Dit zijn bijvoorbeeld ideeën om door innovatie de stikstofuitstoot te verminderen, soms in combinatie met meekoppelkansen voor duurzame energie. En ideeën voor uitbreiden van biologische landbouw, het sluiten van kringlopen, nieuwe teelttechnieken die ook bijdragen aan bodemverbetering en ideeën voor verdere ontwikkeling van kennis, onderzoek en monitoring.

Verder zijn er ideeën om de verbinding tussen platteland, natuur en stad te versterken. Daarbij gaat het ideeën over verbinding met educatie en recreatie, maar ook over het maken van geleidelijke overgangen.

Meerdere organisaties hebben ideeën en visies ingediend. Denk daarbij aan de ‘Green Paper Flevoland 2023, een nieuwe impuls voor een natuurinclusieve samenleving’ van LTO Noord en het Flevolands Agrarisch Collectief waarin zij beschrijven hoe boeren en tuinders de komende jaren willen meedenken en meewerken aan een natuurinclusieve samenleving in Flevoland. Maar ook de visie ‘Rijk Voorland’ van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Flevo-landschap bevat veel ideeën van wat de Flevolandse natuur nodig heeft om robuust en duurzaam te zijn. Ook organisaties als ANWB en Vitens hebben hun aandachtspunten voor toekomstbestendig landelijk gebied ingediend.

Hoe gaat het verder?

De ideeën worden samengebracht met de lopende (gebieds)processen van Flevolandse overheden (provincie, gemeenten en Waterschap). Tussen de inbreng van de overheden en de ideeën vanuit de samenleving is een duidelijke overlap en samenhang. In het concept-ontwerp van het Flevolandse gebiedsprogramma staan mogelijke maatregelen om invulling te geven aan de doelstellingen voor het landelijk gebied.

Het concept ontwerp Gebiedsprogramma Landelijk Gebied wordt op 1 juli 2023 ingediend bij het Rijk. Nadat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dit concept-ontwerp heeft beoordeeld en budget uit het Transitiefonds aan Flevoland heeft toegekend, kunnen keuzes worden gemaakt en kan worden toegewerkt naar een ontwerp-Gebiedsprogramma dat aan Provinciale Staten zal worden voorgelegd.